Následující členská schůze

Výbor Tramvajklubu vás zve na členskou schůzi, která se bude konat v úterý 3.září 2024 v 17 hod. na tradičním místě ve velké učebně autoškoly ve vozovně tramvají DPmB v Pisárkách. Na programu bude m.j.komentované promítání fotografií s názvem Doprava v Edinburghu a okolí, které připraví Jan Havíř a zavede nás do Skotska za dopravními zajímavostmi.

Výroční zpráva Tramvajklubu Brno, spolek za rok 2023

I. Výbor

Tato výroční zpráva byla sestavena podle zavedeného dvanáctibodového schématu, které se snaží postihnout všechny činnosti našeho spolku v průběhu celého roku tak, jak postupně podle jednotlivých zaměření probíhaly. Lze konstatovat, že uplynulý rok 2023, který byl 53. rokem naší činnosti, proběhl tak, jak jsme byli zvyklí dříve a negativní události ve společnosti nás již podstatně neovlivňovaly. Nebezpečí pandemie Covid-19 snad pominulo, a tak žádná schůze nemusela být zrušena. Výbor pracoval celý rok 2023 v posíleném desetičlenném složení, avšak dlouhodobé onemocnění kol. Kašíka a občasné krátkodobé zdravotní problémy či plnění služebních povinností některých dalších členů způsobovaly jeho nekompletní sestavu mající dopad např. na úplnost zápisů z jeho jednání. Byly konečně urovnány záležitosti s právně povinně vyžadovanou datovou schránkou a s naším účtem u České spořitelny, které byly nutné řešit překvapivě výhradně osobně, a to pouze předsedou, což nebylo v propozicích těchto institucí předem patřičně zdůrazněno. Rozdělení funkcí nedoznalo žádných změn, takže uveďme opět jen pro rekapitulaci jejich složení: Zdeněk Nesiba (předseda), Petr Chudáček (jednatel), Otto Bittner (hospodář), Jiří Mrkos (šéfredaktor a archivář), Ladislav Kašík (redaktor), Jan Seitl (zapisovatel), Libor Čuma (knihovník), Dalibor Uhlíř (distributor), Alan Butschek (členská evidence) a Radovan Šaur (programy členských schůzí).

II. Členská základna

V průběhu roku 2023, na jehož počátku byl stav členské základny 96 členů, ukončilo členství šest, z nich pět pro neplacení členských příspěvků (kol. P. Válka, J. Drbal, P. Josefík, P. Nebor a M. Šmerda) a náš dlouhodobý člen Dr. Jindřich Klapka nás opustil ve věku 87 let. Nově bylo přijato devět členů, z toho dva pouze obnovili členství, takže stav členské základny ke konci roku 2023 stoupl na počet 99 – z toho je 94 mužů/chlapců a pět žen/dívek. Máme však zprávy, že někteří dřívější členové mají snad v plánu se mezi nás opět vrátit, takže se náš početní stav snad zvýší alespoň těsně nad tu kulatou stovku. Průměrný věk členstva včetně čekatelů při zaokrouhlení zůstal opět celkem logicky na úrovni 50 let s věkovým rozpětím 13 až 89 let. Pro srovnání – průměrný věk členů výboru je těsně „předdůchodový“ – 63 let v rozpětí 50–89. V této souvislosti vybízím zvláště mladší členy, kteří mají určité předpoklady, k vyšší aktivitě, aby bylo do budoucna možno pomýšlet o jisté generační obměně.

III. Členské schůze

Bylo opět pořádáno celkem 11 členských schůzí, v obvyklých prostorách pisárecké učebny autoškoly Dopravního podniku města Brna. Červencová schůze byla, jak je již dobrým zvykem, dále rozšířena o krátkou exkurzi, tentokrát do prostoru přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě v Bystrci, která byla dále završena příjemnou plavbou nedávno restaurované lodi MORAVA (II) – ex DALLAS (I), ex MOSKVA z r. 1955, a to po celé délce přehradní nádrže až do konečného přístaviště ve Veverské Bítýšce a poté následovala plavba zpět do Bystrce. Akce se zúčastnilo asi 40 členů a několik jejich přátel a rodinných příslušníků.

Odborný program na jednotlivých schůzích byl následující:

03.01. Jiří Černý / foto / Rumunsko – městská doprava (2. část)

07.02. Výroční schůze + kol. Zdeněk Nesiba / foto / Pohled do zákulisí Wilsonova nádraží v Praze

07.03. kol. Radovan Šaur / foto / Doprava na Balatonu

04.04. profi – DP Praha filmy / Tramvaje 15T pro Prahu, Lanová dráha na Letnou

02.05. kol. Martin Černý / foto / Maroko

06.06. Jan Hezina / foto / Městská doprava ve státech Pobaltí

11.07. plavba Bystrc – Veverská Bítýška a zpět lodí MORAVA

05.09. Rudolf John / přednáška / Zaniklé tramvajové provozy v ČR (1. část)

03.10. Rudolf John / přednáška / Zaniklé tramvajové provozy v ČR (2. část)

7.11. kol. Tomáš Palyza / video / Provoz tramvají T2 a trolejbusů 9Tr v Brně v r. 1996

5.12. kol. Jiří Mrkos / foto / Provizorní trolejbusové tratě v Brně

Tentokrát byly zprostředkovány programy celkem pětkrát od přednášejících zvenčí, což je zatím nejvíc v naší klubovní historii. Zde se hodí poděkovat všem přednášejícím, zvláště oněm hostujícím, za hodnotný zážitek, kterým nás obohatili. Všechny členské schůze byly v části před přestávkou doplněny informacemi s obrazy o novinkách z dopravy v Brně a jeho spádové oblasti i odjinud z republiky i dále ze světa. Průměrná účast na jednotlivých schůzích poněkud lehce stoupla v průměru na 46 přítomných členů, a to v rozmezí 39–52. Bohužel opět dvakrát – v říjnu a v listopadu – jsme byli nuceni změnit v Informacích MHD avizovaný program z důvodu pracovního zaneprázdnění přednášejících. Jednotlivé programy byly hodnotné a udržely zájem poněkud vyššího počtu přihlížejících, než tomu bývalo často v dřívějších dobách.

IV. Publikační činnost a distribuce tiskovin

V roce 2023 vycházel již 46. ročník klubovního zpravodaje Informace MHD, a to 12 čísly – 526 až 537 – s celkovým rozsahem 138 stran s počtem 676 fotozáběrů. Zajištění tohoto obsahu probíhá způsobem, kde kol. Kašík je autor základní osnovy zpravodaje a u většiny záběrů figuruje autor kol. Mrkos. Ten také zpracovává konečnou podobu tiskoviny. I nadále trvá výpadek dvorního fotografa, i když z malé části byly snímky doplněny od dalších členů a někdy i nečlenů našeho spolku, ale pouze v omezené a nepravidelné míře. Ale i tak jim ovšem oba redaktoři a my s nimi děkujeme. Proto však i nadále trvá zájem o větší spolupráci v tomto směru s dalšími přispívateli. Dochází také z důvodu žádoucího omezení nákladu našeho periodika na počet pouhých 70 exemplářů k doporučení pro další členy přecházet v maximální míře na elektronický odběr

V. Knihovna

Naše klubovní knihovna zaznamenala osm přírůstků, což značí mírný pokles, stejně jako i počet výpůjček má dlouhodobě klesající tendenci, i když proti r. 2022 jejich počet lehce stoupl, což bylo ale způsobeno tehdejším výpadkem šesti schůzí z důvodu protipandemických opatření. Také vloni jsme díky nabídce různých tiskovin s dopravní tématikou péčí p. Krupky měli možnost tyto dle vlastního výběru takto přímo získávat v prostorách přednáškového sálu. Službu knihovny i nadále doplňuje možnost výpůjčky nosičů CD a DVD s fotografiemi a filmy převážně s dopravní tématikou.

VI. Archiv

V r. 2023 byl bez přírůstků, došlo ale k dokončení digitalizace pozůstalosti po kol. Jiřím Šlesingerovi st. Veškeré i dříve získané výstupy máme možnost průběžně sledovat díky aktivitě kol. Mrkose při klubovních prezentacích a na stránkách našeho periodika Informace MHD.

VII. Prezentace navenek – web

Z důvodu cizího zneužívání bylo i v roce 2023 pozastaveno uvádění obsahu Informací MHD na webu Tramvajklubu. I nadále se hledají způsoby, jak a zda vůbec tuto tradici obnovit, zatím bez konkrétního výsledku. Budiž ale uvedeno, že dříve byly uveřejňovány aktuality s fotografiemi, které byly následně propojovány s evidencí vozů na webu www.bmhd.cz a návštěvnost se ročně pohybovala na poměrně ustálené výši přes 10 tisíc vstupů.

VIII. Zájezdy a exkurze

V roce 2023 se bohužel opět nekonal žádný společný zájezd mimo Brno, proto je nutno vzít zavděk alespoň uspořádáním téměř tříhodinové plavby po hladině brněnské přehrady, kde bylo možno kromě pozorování přírodních krás i technických zajímavostí se věnovat nad příjemným a osvěžujícím mokem vzájemnému pobesedování. Zde je nutno poděkovat všem, kteří se na této plavbě podíleli jako organizátoři. Dále byla možnost setkat se opět v dubnu s kolegy z pražského Kroužku přátel městské dopravy při objednaném výjezdu celkem třech trolejbusů typu Škoda 14Tr pojatých jako jízdy rozlučkové s tímto typem vozidla. Další možnost setkání i s jinými odborníky, a to i v zahraničí, byla např. v září ve Vídni při obnoveném konání tamního populárního „Tramwaytagu“. Kromě toho se i vloni konaly v několika městech naší republiky v rámci výročí nebo otevírání nových tratí různé dopravní upomínkové akce nebo Dny otevřených dveří. Zde jmenujme např. Jihlavu, Plzeň, Liberec, Zlín, Ostravu, Olomouc, Prahu a další třeba i akce čistě železniční, které jsou pro mnohé z nás také poutavé. Kdo má zájem, ten si potřebné informace zjistí a dle vlastní úvahy se může účastnit. Zde na půdě našeho spolku je možno při členské schůzi získat upřesňující informace a dohodnout se v případě společného zájmu více členů na dalším postupu. V dnešní spletité době se jeví takto pojímat společné akce jako výhodnější než organizovat klasický zájezd se společnou dopravou a případným ubytováním, jak tomu bývalo dříve.

IX. Spolupráce s jinými organizacemi

Spolupráce s Technickým muzeem v Brně byla opět rozvíjena prakticky pouze na úrovni osobních setkání bez oficiálních kontaktů, takže jsme opět museli vzít zavděk alespoň možností opětného zhlédnutí silniční veřejné dopravní techniky z jeho sbírek v pravidelném dubnovém termínu v řečkovickém depozitáři, což za spolupráci v pravém slova smyslu považovati nelze. Stejně tak s Dopravním podnikem města Brna pokračovala spolupráce jen na úrovni osobních kontaktů a při zajištění provozu některých historických vozidel při několika pravidelných akcích, jako byla Muzejní noc či Dny dopravní nostalgie. Lze očekávat, že se spolupráce opět oživí i po stránce dokumentační, neboť na tento rok připadají pro Brno dvě významná kulatá výročí týkající se parní tramvaje (140 let) a trolejbusů (75 let). Zatím jsme však osloveni nebyli.

X. Společenské dění

Tradiční společenské setkání v prapůvodním předvánočním termínu se díky nejrůznějším vlivům stále více přesouvá do předjaří, takže to loňské se nakonec konalo až po jarních prázdninách dne 17. 3. 2023 v dnes již vyzkoušeném a oblíbeném salonku restaurace ONYX v Židenicích na Koperníkově ulici č. 17. Bohatý audiovizuální program hraničící až s obrazovým maratonem byl odměnou všem informacíchtivým zájemcům. Není vyloučeno, že se v tomto podniku setkáme i letos, ale to už bude věcí naší dnešní dohody. Přesný termín bude členstvu včas oznámen.

XI. Plán činnosti

Ucelený plán akcí v plném rozsahu naší činnosti tak, jak ho mají např. naši ostravští kolegové, nebývá sestavován, neboť se nám nedaří ve výrazném předstihu s určitostí jednotlivé návrhy akcí předvídat, takže se omezíme na předpoklad uskutečnění opět 11 členských schůzí ve stávajících prostorách, ve kterých, alespoň doufejme, se budeme moci i nadále scházet. Červencová schůze snad opět nabídne nějaký zajímavý program mimo přednáškový sál v Pisárkách, je však možné pořádat podobné akce i jindy, a to třeba i v menších skupinách se specifickým zaměřením, o čemž by ale měla být členská základna kvůli širší účasti včas informována. Záleží na aktivitě členstva, ale to už se každoročně pravidelně opakuji. Lze se např. podívat na pokračující výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí a vozoven v Praze, Plzni a nedaleké Olomouci anebo na zbývající úsek postupně přerozchodované tramvajové tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou. Samozřejmě nelze zapomínat na naše rodné Brno, kde lze zahušťovat historická i současná poznání takřka bez omezení.

XII. Ostatní – závěr

Chtěl bych na závěr jako předseda poděkovat všem členům výboru, revizorovi a zvláště redakci periodika Informace MHD za vykonanou nezištnou práci pro spolek a za celý výbor i všem aktivním členům za činnost pro ostatní členstvo i navenek našeho spolku. Dík patří i nadále nám nakloněným pracovníkům Dopravního podniku města Brna, kteří mají zásluhu na možnosti konání našich aktivit na jejich půdě. Doufejme, že nás situace uplynulých let neoslabila a že budeme postupovat vpřed i v tomto roce, který může být dosti komplikovaný. Snad to bude alespoň na takové úrovni, jako doposud.

(V Brně-Pisárkách dne 13. února 2024 na výroční schůzi Tramvajklubu Brno, spolek přednesl Zdeněk Nesiba)

Aktuality z MHD v Brně

rok 2020 leden únor březen duben květen
rok 2019 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2016 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2015 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2014 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2013 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2012 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2011 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2010 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2009 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2008 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2007 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2006 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2005 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2004 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2003 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2002 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září řijen listopad prosinec
rok 2001 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2000 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec

Archiv starých čísel časopisu Informace MHD najdete zde.

Další zajímavé dokumenty

Speciální vydání časopisu Informace MHD ke 40. výročí existence Tramvajklubu Brno se spoustou fotek dokumentujících historii našeho spolku si můžete stáhnout zde.

Příloha časopisu Informace MHD z roku 2001 mapující dopravní obslužnost v MČ Židenice. Publikace nese název „Do Židenic nejen tramvají“. Ke stažení je k dispozici zde.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019