Následující členská schůze

Výbor Tramvajklubu vás zve na členskou schůzi, která se bude konat v úterý 6.června 2023 v 17 hod. na tradičním místě ve velké učebně autoškoly ve vozovně tramvají DPmB v Pisárkách.

Na programu bude m.j.komentované promítání fotografií s názvem „Městská doprava ve státech Pobaltí“, které zajistí kolega Jan Hezina.

Výroční zpráva Tramvajklubu Brno za období 2020–21

I. Výbor

Když jsem se před dvěma léty na tomto místě zmiňoval o přípravě oslav k 50. výročí založení našeho spolku, ač původně ještě jako sekce MHD Kruhu přátel Technického muzea v Brně, nemohl jsem tušit, že události vezmou úplně jiný spád. Protipandemická vládní opatření způsobila prakticky ochromení naší spolkové činnosti. Téměř celý rok jsme se nemohli obvyklým způsobem setkávat a provozovat činnosti, na které jsme byli zvyklí. Tak se stalo, že jsme se nemohli sejít ani v měsíci únoru, který je stanovami určen na konání výroční členské schůze, ba ani v měsících následujících. Proto došlo na základě návrhu výboru a následným potvrzením členskou schůzí konanými shodně dne 7. září 2021 ke zrušení výroční členské schůze za rok 2020 a jejímu sloučení s výroční členskou schůzí za následující rok 2021 do jednoho celku zahrnujícího celé dvouleté období. Tím se stalo, že jsme si nemohli naše kulaté 50. výročí připadající na den 5. ledna 2021 aktuálně a patřičně důstojně připomenout. Co dělat, svět se točí dál. Nyní jsme již vlastně vstoupili do 52. roku naší činnosti.

Předkládaná výroční zpráva tak, jak zvyklost velí, zahrnuje činnosti organizované a registrované jeho výborem. Ten pracoval celé období 2020–21 v nezměněném devítičlenném složení, které vzešlo z voleb aklamací při výroční členské schůzi konané v únoru 2020. Taktéž rozdělení jednotlivých funkcí nedoznalo žádných změn, takže uveďme jen pro rekapitulaci jeho složení:

Zdeněk Nesiba (předseda), Petr Chudáček (jednatel), Otto Bittner (hospodář), Jiří Mrkos (šéfredaktor a archivář), Ladislav Kašík (redaktor), Jan Seitl (zapisovatel), Libor Čuma (knihovník), Dalibor Uhlíř (distributor) a Alan Butschek (členská evidence).

Výbor se sešel za zmíněné dva roky pouze desetkrát, a to i nadále vždy jednu hodinu před konáním schůze členské. Kromě členů bylo účastno některých jednání výboru též několik hostů z řad členstva k projednání aktuálních záležitostí. Ze schůzí byl i přes komplikace s tím spojené pořizován zápis. Účast členů na jeho jednání byla až na výjimky opět na vysoké úrovni.

II. Členská základna

V průběhu období 2020–21, na jehož počátku byl stav členské základny 105 členů, ukončilo členství pět z nich, a to pro neplacení členských příspěvků a nebo na vlastní žádost. Nově bylo přijato také celkem pět nových členů, takže ke konci roku 2021 zůstal nezměněný – 105, z toho 101 mužů a čtyři ženy. Dlužno však poznamenat, že nemáme dosud uzavřený zmateční rok 2021. Doufejme, že kolem tohoto magického čísla bude naše členská základna početně oscilovat i nadále. Průměrný věk členstva včetně čekatelů, ač jsme o rok starší, díky zaokrouhlení zůstal na hodnotě 49 let s věkovým rozpětím 12 až 88 roků.

III. Členské schůze

Bylo pořádáno celkem deset členských schůzí, pět v roce 2020 a shodou okolností stejný počet i v roce 2021 v obvyklých prostorách pisárecké učebny autoškoly Dopravního podniku města Brna. Červencové schůze byly, jak je již dobrým zvykem, pojaty jako výjezdové či exkurzní.

Odborný program na jednotlivých schůzích byl následující:

r. 2020

07.01. kol. Černý Martin Doprava v Uzbekistánu

04.02. výroční schůze + videa z brněnské pravidelné dopravy 90. let (Šiler/Mrkos)

03.03. kol. Mrkos z archivu Tramvajklubu

07.07. exkurze do nové haly vozovny Pisárky

01.09. p. Prýgl Vít přednáška: Elektronické odbavování cestujících v DPMB

r. 2021

13.07. zvláštní jízda retro tramvají K2 do Komárova po nové trati v ulici Plotní

07.09. kol. Hartl Historická vozidla při oslavách několika výročí v Brně

05.10. kol. Feiler Doprava a jiné ze Španělska

03.11. kol. Palyza Tramvaje v Ústí nad Labem i jinde

07.12. video prof. Lanovka na Sněžku

Tentokrát jsme si opět až na jednu výjimku vystačili s přednášejícími z vlastních řad, leč došlo přes několikeré náznaky v průběhu roku k vyhrocení, kdy nebylo členstvem na prosincovou schůzi nabídnuto nic. Došlo se k závěru, že náplní programů na schůzích se musí věnovat jedna odpovědná osoba, která bude v mírném předstihu kontaktovat potenciální přednášející tak, aby nedocházelo k podobným výpadkům. Uvedené činnosti se nabídl věnovat náš dlouholetý člen a vnuk našeho prvního předsedy Radek Šaur. Doufejme, že dojde k nápravě a přejme mu do tohoto úsilí mnoho zdaru. Dle nejčerstvějších zpráv již existuje poměrně pestrá paleta nabízených programů.

Všechny členské schůze byly v části před přestávkou doplňovány informacemi o novinkách z dopravy v městě Brně a jeho spádové oblasti i odjinud z republiky a z části i ze světa. Průměrná účast na jednotlivých schůzích proti r. 2019 lehce klesla z 52 na 49 přítomných členů v r. 2020 a v následujícím roce dokonce až na 35. Doufejme, že je to snad způsobeno pandemií a že se vše zase vrátí do zajetých kolejí.

IV. Publikační činnost a distribuce tiskovin

V období 2020–21 vycházel již 43. a 44. ročník našeho klubovního zpravodaje Informace MHD, a to 12 čísly na 146 stranách – od č. 490 do č. 501 v r. 2020 a na 134 stranách od č. 502 do č. 513 v r. 2021, což celkem představuje 280 stran, které obsahovaly mimo vesměs poutavých textů celkem 1341 záběrů převážně ze současného dopravního dění v Brně. Nutno podotknout, že se jednalo o nejlépe fungující segment naší klubovní činnosti, který právě v uplynulém období působil jako stmelující prvek naší členské základny. Nevím, jestli si to všichni zde přítomní uvědomují, kolik práce je s tím spojeno a že za vším až na malé výjimky, stojí pouze dva naši členové – kolegové Mrkos a Kašík, který vše zpracovával navíc i přes nepříjemné zdravotní potíže, které mu brání ve volném pohybu. On je autorem základní osnovy Informací, neboť nemůže jako dřív pořizovat průběžně fotodokumentaci, kterou musí pořizovat sám kolega Mrkos. Jim oběma tedy patří vyslovit opravdu největší dík, neboť jejich zprávy a obrazová dokumentace nejúčinněji nahrazovaly chybějící členské schůze. Nabídka tří mladších členů ke spolupráci s touto redakční radou nevyzněla nikterak účinně, neboť jednorázově zaslaná menší série záběrů počátkem minulého roku situaci neřešila. Je na nich, jestli hodlají svoji reputaci alespoň částečně napravit. Hodí se též připomenout, že přičiněním distributora kol. Uhlíře bylo možno si odebrat členská čísla Informací v prostoru krytého nástupiště v Pisárkách, což se však minulo účinkem a stalo se dokonce předmětem kritiky některých členů, kteří zřejmě nechápali širší souvislosti, které pandemická doba přinášela.

V. Knihovna

Funkce naší klubovní knihovny byla pandemií též výrazně negativně ovlivněna. Omezil se jak přísun nových titulů, tak jejich půjčování. Bylo zaznamenáno jen sedm nových přírůstků, stejně tak počet výpůjček zůstává daleko za dřívějším obdobím, i když ani to nebylo nějak slavné. Službu knihovny i nadále doplňuje možnost výpůjčky některého z cca 80 nosičů CD a DVD s fotografiemi a filmy převážně s dopravní tématikou, která z mě neznámých důvodů zůstává i nadále bez jakéhokoliv zájmu členstva a dává tušit něco neblahého. Jejich seznam je uložen i nadále v prostorách knihovny. Vzhledem k tomu, že již delší dobu nevyšel postupně průběžně aktualizovaný seznam knihovního fondu, bude jistě vhodné jej opět vydat, a podnítit tak zvláště u mladších členů případný hlubší zájem o námi sledovaný obor. Pravděpodobně zavedeme novou tradici uvádět v Informacích MHD nové přírůstky do naší knihovny, aby se zlepšila informovanost členstva i toho mimobrněnského, kterého je přibližně 1/3. Též je slušné zmínit péči věnovanou ochraně knižního fondu dokonalou evidencí a průběžným obalováním knih kolegou Farkasem.

VI. Archiv

Péčí archiváře kol. Mrkose pokračovalo v roce 2020 zpracování pozůstalosti od kol. Janů Runštuka a Procházky, v roce 2021 zbývající část pozůstalosti po Miloši Drbalovi a materiály po dalším zesnulém kol. Jiřím Šlesingerovi st. Vše bude postupně digitalizováno. Výstupy máme možnost průběžně sledovat při klubovních prezentacích a na stránkách našeho periodika Informace MHD.

VII. Prezentace navenek – web

V uplynulém dvouletém období web Tramvajklubu Brno fungoval zpočátku obdobným způsobem jako v předcházející době, zejména zde byly uveřejňovány aktuality s fotografiemi, které byly následně propojovány s evidencí vozů na webu www.BMHD.cz. Za pravidelné uveřejňování aktualit patřil dík opět také kol. Moučkovi. Situace se však zhoršila od června 2020, kdy jsme díky zneužívání obsahu Informací MHD byli nuceni pozastavit jejich uvádění na webu. Bude zapotřebí tuto situaci řešit v širším kruhu se správcem webu a stanovit jasné podmínky pro jeho další fungování. Doufejme, že se návštěvnost na ustálenou výši cca 9 tisíc návštěv ročně opět vrátí. Zde bude ale nutné zlepšit vzájemnou komunikaci kolegů pověřených touto činností.

VIII. Zájezdy a exkurze

Je celkem logické, že právě tyto činnosti byly v souvislosti s protipandemickými opatřeními úplně ochromeny, i když předcházející období nebylo v tomto směru nějak činorodější. Zde je situace obdobná jako s programy schůzí. Bude to chtít také pověřenou aktivní osobu, která v patřičném předstihu přijde se zajímavým návrhem, který bude plénu předložen a následně dotažen do konce. Naši pražští a ostravští kolegové to tak mají, tam je na celé pololetí předkládán plán akcí, který je potom následně naplňován a funguje to. Nevím, proč by to nemohlo fungovat u nás.

IX. Spolupráce s jinými organizacemi

Tento bod uvádím pouze pro úplnost, neboť je mi líto se o tom nezmínit, když v minulosti znamenal dokonce náš nosný program. Zde se situace proti vzdálenému dřívějšku výrazně změnila. Zvláště spolupráce s Technickým muzeem v Brně, které je v podstatě naším původním zřizovatelem, nebyla prakticky až na drobné výjimky i nadále rozvíjena. Nenapadá mě, jak tuto situaci změnit, což je smutné. Ze strany TMB již také delší dobu k našemu spolku nesměřoval žádný zásadnější požadavek.

S Dopravním podnikem města Brna je situace o něco příznivější, zde jsme alespoň občas vyzváni ke spolupráci v souvislosti s přípravou oslav nadcházejících výročí jednotlivých druhů jimi provozované dopravy, což ale nebyl případ minulého dvouletého období. Lze to očekávat tak za dva až tři roky, takže se lze v klidu připravovat.

X. Společenské dění

Tradiční společenské setkání proběhlo již popáté v salonku restaurace U Štěpána v Králově Poli na Purkyňově ulici č. 105 v termínu 28. února 2020, ale bylo to pravděpodobně zde setkání poslední. Sice jsme byli potěšeni, že jsme konečně našli optimální prostředí pro tuto akci, leč tvrdá opatření omezující provoz podobných zařízení způsobila, že je podnik uzavřen a není jisté, zda bude obnoven. Budeme si muset počkat na lepší časy.

XI. Plán činnosti

Tento bod navazuje na výše uvedené v souvislosti s programy schůzí, zájezdy a exkurzemi. Plánování je dobrá věc, přispívá k vyšší zodpovědnosti. Zvláště naši ostravští kolegové plán akcí sestavují dvakrát do roka a asi se jim to osvědčuje. Měli bychom se inspirovat. Takhle nám nezbývá než konstatovat, že se letos uskuteční 11 schůzí, pokud nenastanou problémy a že červencová chůze snad opět nabídne nějaký zajímavý program. To si myslím, že je málo.

XII. Závěr – poděkování

Chtěl bych poděkovat všem členům výboru, revizní komisi a zvláště redakci Informací MHD za vykonanou práci pro spolek a za celý výbor i všem aktivním a ukázněným členům za činnost pro ostatní členy i navenek našeho spolku. Dík patří i nadále s námi sympatizujícím pracovníkům

Dopravního podniku města Brna, díky kterým se máme kde scházet, že máme k dispozici potřebnou techniku a možnost praktikovat funkci knihovny. Doufejme, že i do budoucna „po přejítí vichřic hněvu“ mohu-li parafrázovat Komenského, bude možno pracovat alespoň na takové úrovni, jako doposud i přes komplikace, které další vývoj pravděpodobně přinese.

V Brně – Pisárkách dne 1. února 2022 na výroční schůzi Tramvajklubu Brno, spolek přednesl

Zdeněk Nesiba.

Aktuality z MHD v Brně

rok 2020 leden únor březen duben květen
rok 2019 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2016 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2015 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2014 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2013 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2012 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2011 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2010 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2009 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2008 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2007 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2006 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2005 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2004 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2003 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2002 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září řijen listopad prosinec
rok 2001 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2000 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec

Archiv starých čísel časopisu Informace MHD najdete zde.

Další zajímavé dokumenty

Speciální vydání časopisu Informace MHD ke 40. výročí existence Tramvajklubu Brno se spoustou fotek dokumentujících historii našeho spolku si můžete stáhnout zde.

Příloha časopisu Informace MHD z roku 2001 mapující dopravní obslužnost v MČ Židenice. Publikace nese název „Do Židenic nejen tramvají“. Ke stažení je k dispozici zde.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019